Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti a informácie poskytnuté prevádzkovateľom

v zmysle nariadenia GDPR ("General Data Protection Regulation") nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako ("Zákon a GDPR") a (ďalej aj len ako "Podmienky")

Obchodná spoločnosť A-S-V, s.r.o., Tajov 19, 976 34 Tajov, IČO: 36043052 DIČ: 2020094153, IČ DPH: SK 2020094153
zapísaný v
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 6581/S. (ďalej len "prevádzkovateľ").

Pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.dimo.sk (ďalej ako "naša webová stránka") a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a prevádzkovateľne je zodpovedný za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

1. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 Zabezpečenie osobných údajov.

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2 Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

1.3. Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 • Dotknutá osoba. Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Súhlas dotknutej osoby. Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 • Osobné údaje. Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Spracúvanie osobných údajov. Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.
 • Prevádzkovateľ. Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľ. Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Príjemca - je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou: za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Treťou stranou - je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

3. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

3.2 Dotknutými osobami sú:

Návštevníci webovej stránky, budúci kupujúci, kupujúci, zamestnanci našich dodávateľov a odberateľov, dodávatelia/odberatelia.

3.3 Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

 • P.č.
 • Kategória osobných údajov
 • Účel spracovania
 • Právny základ spracovania
 • Lehota na vymazanie OU
 • Zverejnenie OÚ

 • 1.

e-mail

Marketing

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov noviniek.

 • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

Nezverejňujú sa


 • 2.

meno, priezvisko, fotografia/video, prevádzka

Referencie

Účelom spracúvania osobných údajov je zviditeľnenie, zvýšenie predaja služieb, propagácia prevádzkovateľa.

 • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

sociálne siete, webové sídlo


 • 3.

meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis, adresa (údaje uvedené v žiadosti)

Uplatňovanie práv a dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
 • - zákonná povinnosť

5 rokov od vybavenia žiadosti

Nezverejňujú sa


 • 4.

meno, priezvisko, adresu dodaciu/fakturačnú, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje, IČO/DIČ (podnikatelia)

E-shop

Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie a plnenie z kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom https://dimo.sk/medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm.
 • b) Nariadenia
 • - zmluvný vzťah

10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Nezverejňujú sa


 • 5.

Meno, priezvisko, adresa dodacia/fakturačná, kontaktné údaje

Reklamácie

Účelom je uplatnenie práva zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných zákazníkovi (klientovi), ktorý požaduje určitú nápravu, alebo náhradu. Zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm.
 • c) Nariadenia
 • - zákonný dôvod

Po dobu 10 rokov od vybavenia reklamácie

Nezverejňujú sa


 • 6.

meno a priezviskom, e-mail, heslo, prehlaď objednávok

Registrácia

Zákazník má možnosť sa na stránke https://dimo.skregistrovať. Zákazník je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Založením konta na stránke https://dimo.sk, že OÚ vo vašom konte bude vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. Založením tohto konta nám tiež udeľujete súhlas na vyhodnocovanie a vášho nákupného správania sa to znamená, aké údaje ste si kúpili, ktoré produkty ste si zobrazili.

Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na stránke môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci teda hosť.

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a)
 • - súhlas dotknutej osoby

Osobné údaje spracúvame po dobu 5 rok ov od posledného nákupu.

Nezverejňujú sa


 • 7.

titul, meno, priezvisko, adresa dodacia/fakturačná, číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis, IČO/DIČ (podnikatelia)

Účtovné doklady

Vedenie účtovníctva je štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

 • V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
 • - zákonný dôvod

10 rokov

Nezverejňujú sa


 • 8.

fotka, nick – údaje z profilu fanúšika

Sociálne siete

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie firemných profilov na sociálnych sieťach, za účelom lepšej komunikácie s klientami (bývalými, potencionálnymi).Viac informácií nájdete v ods.4 týchto podmienok.

Aký oprávnený záujem?

Komunikácia s klientami prostredníctvom fanpage.

 • V zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

Pokým fanúšik fanušíkovskej stránky nezruší sledovanie fanušíkovskej stránky, neodstráni komentár.

Nezverejňujú sa


 • 9.

meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

Obchodná komunikácia

Evidencia kontaktných údajov dodávateľov, odberateľov, klientov za účelom plnenia si zmluvných povinností.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

4 roky od ukončenia/zániku zmluvného vzťahu

Nezverejňujú sa


 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Zabezpečenie plynulého plnenia zo zmluvy (dodávateľskej, odberateľskej)

 • 10.

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať.

Kamerové systémy

Zabezpečenie ochrany prevádzkovateľa, ochrany majetku a zdravia, odhaľovanie kriminality.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

5 dní

Nezverejňujú sa


 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Zabezpečenie ochrany majetku a zdravia.

 • 11.

e-mail, informácie o zakúpenom tovare, v prípade vyplnenia dotazníka spokojnosti aj hodnotenie nákupu.

Heuréka overenie zákazníkov

Účelom spracúvania osobných údajov je zistiť Vašu spokojnosť s nákupom. Zisťujeme Vašu spokojnosť prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
 • Oprávnený záujem

6 mesiacov až 4 roky

Recenzie uverejnené

na portáli heuréka sú v anonymizovanej podobe


 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Chceme vedieť, ako sú zákazníci spokojní s našimi službami.

 • 12.
Meno, e-mail, telefónne číslo, adresa, adresa IP, časové pečiatky akcií, súbory cookie prehliadača, ďalšie údaje zhromaždené zákazníkmi

Zákaznícka podpora

Účelom spracúvania OÚ, sú OÚ poskytnuté prostredníctvom live chatu. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a emaily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu so zamestnancom do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Do tohto systému patria tiež telefonické linky, ktoré sú monitorované pre skvalitnenie služieb.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

Osobné údaje spracúvame po dobu 60 dní alebo po dobu odvolania súhlasu/výmaz.

Nezverejňujú sa


 • 13.

meno a priezviskom, e-mail, heslo, prehlaď objednávok

Vernostný program

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie zľavy nad určitú sumu.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

Posledný nákup + 365 dní

Nezverejňujú sa.


 • 14.

e-mail, meno a priezvisko, správa

Kontaktný formulár

Účelom spracúvania OÚ je poskytnutie všeobecných informácií klientovi.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 • - súhlas dotknutej osoby

1 mesiac

Nezverejňuje


 • 15.

Fotografia, rozhovor, meno a priezvisko, pozícia

Blog – DIMO

Účelom spracúvania osobných údajov je tvorba elektronického seriálu BLOG DIMO, ktorý informuje verejnosť masovokomunikačnými prostriedkami a to o veciach verejných z prostredia gastronómie.

Účelom je utváranie podmienok na kultúrnu, osvetovú, záujmovú a činnosť a na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (zvýšenie záujmov obyvateľov o organizované podujatia).

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018

Neobmedzene článok 89 Nariadenia

Na webovom sídle, sociálnych sieťach


 • Aký je náš oprávnený záujem?
 • Tvorba a informovanie čitateľov prostredníctvom elektronického seriálu BLOG-DIMO

 • 16.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o súťažiacich v rozsah meno, priezvisko, výška objednávky, dátum objednania, dátum úhrady, pod ktorou sa účastník prihlási do súťaže v prípade výhercu adresa, na ktorú sa má výhra zaslať a kontaktné údaje v prípade výhry.

Spotrebiteľská súťaž

Účelom spracúvania osobných údajov je usporiadanie spotrebiteľskej súťaže. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje prihlásených súťažiacich ako i výhercov.

 • V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
 • - zmluvný vzťah

Osobné údaje Súťažiach budeme spracovávať po dobu riadneho ukončenia súťaže a to po dobu (1) jedného mesiaca od ukončenia súťaže. Osobné údaje Výhercov budeme spracovávať do vysporiadania všetkých záväzkov zo súťaže a to po dobu (1) jedného mesiaca od odovzdania výhry.

Nezverejňuje


Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia.4. SOCIÁLNE SIETE

Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto fanpage na týchto platformách:

- Facebook

- INSTAGRAM

- YOUTUBE

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

- INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

- YOUTUBE https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FAN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami ako občanmi, interakcia k témam k obci ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len "súbory cookies (ID)"), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich "FAN PAGE" stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí.

Príspevky sa uchovávajú na našej stránke "timeline" po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

5. NAŠI PARTNERI

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom. Ide napr. o kuriérske a poštovné spoločnosti; profesionálni poradcovia (napr. advokáti, exekútori, notári, súdy, prekladatelia); poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google); poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácií, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics); poskytovateľov hostingových služieb; prevádzkovatelia sociálnych sietí; externí spolupracovníci PREVÁDZKOVATEĽA.

Napr.:

 • Google LLC - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing),
 • Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (štatistiky),

Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,

Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,

INSTAGRAM (marketing), Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, UnitedStates,

TWITTER (marketing), TWITTER,

YOUTUBE, LLC. (marketing), YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States,

The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States (aplikácia Mailchimp),

 • Účtovná spoločnosť, advokátska kancelária,
 • Aplikácia – Google, IOS,
 • Napr. GOPAY (platobná brána), Tatra Pay (platobná brána) atď.,
 • Slovenská pošta, Zásielkovňa s.r.o. , FROGMAN s.r.o., Geis SK s.r.o, GLS-Global logistic service, spol. s r.o., Poštový kuriér,
 • Heuréka Shopping s.r.o. (overenie spokojnosti zákazníkov),
 • Vibrations s.r.o. (webhosting, zálohovanie),
 • Aplikácia LIVE AGENT (Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava)

Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, OČTK atď.) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich odbornej starostlivosti, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.

6. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

7. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 3 pri každom jednotlivom účele spracúvania OÚ.

8. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa resp. obmedzujeme prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook, Mailchimp). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany a to vzhľadom na rozhodnutie súdneho dvora EÚ vo veci SCHREEMS II, zo dňa 16. júla 2020 bola zrušená platnosť systému ochrany súkromia tzv " Privacy Shields", na prenosy údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené komisiou. V našich podmienkach prichádza k prenosu údajov pri využívaní týchto služieb i) poskytovanie štatistických analýz (Google Analytics) pri návšteve nášho webu ii) fan page na sociálnej sieti (Instagram, Facebook, YOUTUBE, TWITTER), iii) zasielanie marketingových ponúk (Mailchimp).

Tieto prenosy sa uskutočňujú iba na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou, a boli poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR:

Podmienky ochrany súkromia

Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

FACEBOOK https://www.facebook.com/privacy/explanation

INSTAGRAM https://help.instagram.com/519522125107875

TWITTER https://twitter.com/en/privacy

Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/

Poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR.

Google https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

FACEBOOK https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

INSTAGRAM https://help.instagram.com/581066165581870?helpref=page_content

Mailchimp https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

TWITTER https://twitter.com/en/privacy

9. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie a to prostredníctvom Facebook Pixel a použitím meracieho kódu Google Analytics. Prevádzkovateľ využíva tieto aplikácie za účelom optimalizácie svojich stránok.

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o "cookies" nájdete v ods. 11.

Facebook Pixel je kód, ktorý je umiestnený na našej webstránke. Pomocou súborov cookies, ktoré vložia automaticky do prehliadača zákazníka, dokážeme sledovať Vaše správanie na vašom webe. Facebook Pixel nám ponúka informácie o konverziách z vašich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu zákazníkov, ktorí náš web už navštívili, ale je vhodný aj na budovanie publika. Viac o "cookies" nájdete v ods. 11.

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo si uplatniť svoje práva v zmysle GDPR a to (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie. Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na e-mailovej adrese kontakt@dimo.sk

 • Právo na informácie.

Môžete od nás požadovať potvrdenie/informácie, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše OÚ. My ako spoločnosť sme povinný poskytnúť na základe Vašej žiadosť informácie do 30 dní od doručenia takej žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade by sme Vás informovali.

 • Právo na opravu.
 • Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne OÚ, ktoré sa Vás týkajú prípadne doplnili Vaše neúplné OÚ.
 • Právo na výmaz.

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov pokiaľ, už zanikol účel (dôvod), na ktorý boli zbierané, ide o neoprávnené (nezákonné) spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Existujú však dôvody, kedy nemôže prísť k okamžité vymazaniu Vašich údajov a to napr. lehoty uložené zákonom.

 • Právo na prenosnosť údajov
 • Môžete od nás požadovať, aby sme OÚ, ktoré ste nám poskytli dali k dispozícií v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a za predpokladu, že sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať

Ak, spracúvame Vaše OÚ na právnom základe oprávnený záujem alebo verejný záujem, môžete podať kedykoľvek námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


 • Odvolanie súhlasu

V prípadoch, kedy ste nám udelili súhlas, Vás informujeme, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolať ho môžete rovnakým spôsobom ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich údajov pred odvolaním súhlasu, avšak o tejto skutočnosti musíte byť pred poskytnutím súhlasu informovaná. • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

- popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

- spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

- už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

- ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Ak, ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušili Zákon alebo/a GDPR, prosíme Vás aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Avšak máte samozrejme právo podať sťažnosť na slovenskom úrade na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02Bratislava. Úrad posúdi Váš podnet do 30 dní a rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

11. COOKIES

11.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len "cookies" alebo "súbory cookies").

11.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory "cookies", ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

 • Základné súbory cookies
 • Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies
 • Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

  Dobrovoľné cookies:

 • Súbory cookies tretích strán (sociálne siete)
 • Na našej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

  • Marketingové súbory cookies

  sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

  • Štatistiky/výkonné

  pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

  11.3 Právne základy cookies a tretie strany.

  Pri cookies, ktoré využívame na štatistické účely alebo na fungovanie stránky na optimalizáciu webovej stránky používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov.

  Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  V prípade cookies, ktoré využívame na marketing, štatistické (výkonové) spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  11.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

  Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

  Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

  Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

  • Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
  • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
  • Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
  • Opera:help.opera.com
  • Safari:support.apple.com

  Využívame tieto cookies:

  Cookie

  popis trvanie typ
  PHPSESSID Tento súbor cookie je natívny pre PHP aplikácie. Cookie sa používajú na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa za účelom správy relácie používateľa na webe. Cookie sú cookies relácie a odstránia sa, keď sú zatvorené všetky okná prehliadača. potrebný
  dialog_35 nulový ostatné
  test_cookie Tento súbor cookie nastavuje doména doubleclick.net. Účelom cookies je zistiť, či prehliadač používateľov podporuje cookies. 15 minút Reklama
  _ga Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a na sledovanie používania stránok v analytickom prehľade stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov. 2 roky analytika
  _gid Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe. 1 deň analytika
  _gac_UA-27.029.929-1 2 mesiace nedefinovaný
  _dc_gtm_UA-27.029.929-1 nulový 1 minúta ostatné
  _lb nulový 4 roky ostatné
  LaVisitorNew nulový 1 deň ostatné
  LaVisitorId nulový 4 týždne ostatné
  LaSID nulový ostatné
  PAPVisitorId nulový 1 rok ostatné
  _fbp Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Facebook tak, aby zobrazoval reklamu na Facebooku alebo na digitálnej platforme založenej na reklame Facebook po návšteve tejto webovej stránky. 2 mesiace Reklama
  fr Cookie nastavuje Facebook, aby používateľom zobrazoval relevantné reklamy a meral a vylepšoval reklamy. Cookie tiež sleduje správanie používateľa na webe na stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok Facebook. 2 mesiace Reklama
  PAPVisitorId nulový 1 rok ostatné

  12. MÁTE OTÁZKY ?

  V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

  Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

  A-S-V, s.r.o,

  Sídlo: Tajov 19, 976 34 Tajov

  IČO: 36 04 30 52

  Kontaktné údaje:

  e – mail: kontakt@dimo.sk

  Kontakt: +421 944 535 323

  13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2024. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.